Polityka prywatności i stosowania plików cookies

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.futureantiques.eu, jest Futureantiques Adam Krzemiński z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-333 Gdańsk, ul. Pomorska 90B/46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 5842337197. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin "Użytkownik" zastąpiony został określeniem "Ty", "Administrator".
 3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

II. ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 1. Futureantiques jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP.
 2. Futureantiques jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Futureantiques jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: shop@futureantiques.eu.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj:
  1. Podmiotom przetwarzającym, którym Futureantiques powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy.
  2. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne - na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Futureantiques lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników i zasobów Futureantiques;
  3. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;
 9. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Futureantiques będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 10. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.

III. PLIKI "COOKIES"

 1. Serwis używa "cookies". Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którym łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. "Cookies" ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk "lubię to" i publikacja treści w serwisie Facebook) i Pinterest (przycisk "Pin" i publikacja treści w serwisie Pinterest).
  5. "statystyczne" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia "cookies" poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami "cookies" dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej - (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 8. Wykorzystanie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

Administratorem danych osobowych jest FUTUREANTIQUES ADAM KRZEMIŃSKI, SZYMON MIKOŁAJCZYK SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą przy ul. Gdańskiej, pomorskie, Spółka posiada numer REGON: 220782529 oraz numer NIP: 9571104192.

 1. Dane zbierane w ramach Sklepu stanowią zbiór danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883) i są zgłaszane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę.
 3. Administratorem zebranych danych jest Sprzedawca, czyli Filip Ludka Projektowanie.
 4. Dane muszą być udostępnione Sprzedawcy w procesie składania zamówienia w Sklepie w celu jego prawidłowej realizacji.
 5. Sprzedawca jest jedynym administratorem danych i informacji zgromadzonych w Serwisie.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:
  1. użytkownik wyraża zgodę na takie ujawnienie;
  2. na żądanie uprawnionego organu (policja, prokuratura, sądy itp.) - w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Zamawiającego;
 7. Dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty lub zniszczenia. Do ochrony stosuje się środki bezpieczeństwa stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
 8. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę będą wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 9. Każda jednostka, której dane są gromadzone, ma prawo do oglądania i modyfikowania ich treści.
 10. Każda jednostka, której dane są gromadzone, ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, a także usunięcia tych danych z bazy danych Serwisu.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ujawnienia danych dotyczących jednostki osobom nieuprawnionym przez tę jednostkę.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku bezprawnego ujawnienia danych osobowych osobom trzecim, które uzyskały te dane popełniając czyn zabroniony.