Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy futureantiques.eu, którego właścicielem jest Futureantiques Adam Krzemiński z siedzibą przy ul. Gdańskiej, pomorskie, Spółka posiada numer REGON: 220782529 oraz numer NIP: 5842337197
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
GLOSARIUSZ
1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Futureantiques Adam Krzemiński - działalność gospodarcza polegająca na projektowaniu i sprzedaży detalicznej produktów, prowadzona przez Adama Krzemińskiego, z siedzibą przy Ul. Walecznych 5 80-513 ,Gdańsk, pomorskie, Polska, adres do korespondencji: Ul. Walecznych 5 80-513 ,Gdańsk, pomorskie, Polska , NIP 5842337197, numer REGON: 220782529, numer rachunku bankowego dla przelewów w PLN: PL 23 1140 2004 0000 3702 7749 1677.
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO W EURO:
PL
SWIFT/BIC : BREXPLPWMBK
Telefon kontaktowy: +48502320271, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, administrator sklepu internetowego www.futureantiques.eu .
2. Sklep/Strona - sklep internetowy prowadzony przez Futureantiques Adam Krzemiński dostępny pod adresem www.futureantiques.eu, za pośrednictwem którego Futureantiques Adam Krzemiński świadczy Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.futureantiques.eu.
4. Usługa - wysyłkowe zamawianie mebli i wyposażenia wnętrz prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
5. Sprzedawca - Futureantiques Adam Krzemiński
6. Zamawiający - jednostka, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z Usług świadczonych przez Sprzedawcę i jest upoważniona do odbioru zamówionych produktów.
7. Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym, na mocy której Sprzedawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi, natomiast Zamawiający zobowiązany jest do odbioru produktu i zapłaty ceny.
8. Dostawca - wyspecjalizowana jednostka obsługująca dostawy przesyłek kurierskich.

ARTYKUŁ 2
PRZEPISY OGÓLNE

1. Sprzedawca komunikuje się z Zamawiającym poprzez formularz kontaktowy na stronie www.futureantiques.eu, e-mail lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 Regulaminu. Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą dostawcy usług, z którego korzysta Zamawiający w zakresie usług telekomunikacyjnych.
2. Zamawiający korzysta z Usług Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego www.futureantiques.eu.
3. Produkty oferowane w Sklepie nie są nowe i nie posiadają gwarancji.
4. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów wolnych od wad głównych.
5. Strona Internetowa Sklepu udostępniana jest w angielskiej i polskiej wersji językowej.
6. Każda cena określona dla produktu jest ceną brutto.
7. Ceny produktów nie mogą być modyfikowane po złożeniu zamówienia.
8. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen produktów oferowanych w Sklepie wyłącznie przed złożeniem zamówienia przez Zamawiającego.
9. Sprzedawca ma prawo do rozszerzania oferty Sklepu o nowe produkty.
10. Składając zamówienie, Zamawiający zawiera ze Sprzedawcą Umowę, o której mowa w § 1 pkt 8 Regulaminu.
11.. Sprzedawca stosuje w swojej działalności obowiązujący kodeks dobrych praktyk, zgodnie z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych.

ARTYKUŁ 3
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej www.futureantiques.eu.
2. W celu złożenia zamówienia Zamawiający po wybraniu produktu naciska przycisk "CHECKOUT".
3. Po naciśnięciu przycisku "CHECKOUT", Zamawiający zobowiązany jest do podania następujących danych:
a) Nazwa;
b) Nazwisko;
c) Adres e-mail;
d) Nr telefonu kontaktowego;
e) Ulica;
f) Budynek nr;
g) Lokal nr (...)
h) Kod pocztowy;
i) Miasto;
j) Kraj;
k) Gmina;
opcjonalnie:
l) Nazwa firmy;
m) Numer identyfikacji podatkowej;
4.Podając dane osobowe i kontynuując transakcję Zamawiający oświadcza, że wszystkie podane dane są prawdziwe.
5. W przypadku, gdy adres dostawy Zamawiającego znajduje się poza następującymi: kraje członkowskie UE, Szwajcaria, Norwegia; nie ma możliwości dokonania płatności za pośrednictwem Sklepu. Po dokonaniu przez Zamawiającego kontynuacji zakupu za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca otrzyma dane Zamawiającego i zamówienia oraz oszacuje koszt i czas dostawy dla danej lokalizacji. Sprzedawca skontaktuje się z Zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych w celu sfinalizowania transakcji.
6. Po podaniu danych określonych w § 3 ust. 3 Regulaminu, Zamawiający kontynuuje zakup poprzez naciśnięcie przycisku "Kontynuuj". Z wyłączeniem sytuacji określonych w § 3 ust. 6 i 7, Zamawiający zostanie poinformowany o kosztach i terminie dostawy. Z wyłączeniem powyższych wyjątków, Zamawiający po ponownym naciśnięciu przycisku "Kontynuuj" przechodzi do wyboru jednej z następujących metod płatności: DotPay, PayPal lub Sofort Banking.
7. Po wyborze systemu płatności Zamawiający finalizuje zakup poprzez naciśnięcie przycisku "Kontynuuj przez ".
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną, nie później niż następnego dnia po złożeniu zamówienia. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego niepełnych lub nieprawdziwych danych, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. O takim niezrealizowaniu zamówienia Sprzedawca w miarę możliwości poinformuje Zamawiającego.
8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności po naciśnięciu przycisku "Kontynuuj przez ".
9. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 7 zdanie 2 Regulaminu, Sprzedawca zwraca wpłacone środki w terminie 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu informacji o braku możliwości realizacji zamówienia.
10. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu płatności.
11. W przypadku, gdy Sprzedawca zorientuje się po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, że zamówiony produkt nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, a środki przekazane na rzecz Sprzedawcy zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji o odstąpieniu od Umowy. Zamawiającemu przysługuje również prawo do wyrażenia woli realizacji zamówienia w terminie uzgodnionym indywidualnie ze Sprzedawcą.

ARTYKUŁ 4
PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony produkt w momencie składania zamówienia.
2. Zamawiający dokona zapłaty za zamówiony produkt:
a) przelewem bankowym lub kartą kredytową za pomocą systemu Paypal lub Tpay
b) przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy dla rozliczeń w EUR, lub PLN
3. Cena wyświetlana przy wyborze systemu płatności jest ceną ostateczną zawierającą podatek VAT oraz koszt dostawy produktu, z wyłączeniem sytuacji opisanych w art. 3 ust. 6 & 7 Regulaminu.

ARTYKUŁ 5
KOSZTY I TERMINY DOSTAWY

1. Każdy produkt ma określony czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia wysłania zamówionego towaru. W przypadku, gdy Zamawiający zamawia towary o różnych czasach realizacji, dla Sprzedawcy wiążący jest najdłuższy czas realizacji.
2. Przez termin otrzymania towaru należy rozumieć sumę czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
3. Terminy dostaw towarów są następujące:
a) Przesyłka kurierska na terenie Polski - 20 dni roboczych;
b) Kurier poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej - 1-4 tygodnie
c) Przesyłki kurierskie poza terytorium Unii Europejskiej - szacowane indywidualnie;
4. Koszty dostawy towaru na terenie UE ponosi Sprzedawca.
3. Opłaty za odbiór lokalny i magazynowanie. Jeśli Zamawiający wybierze odbiór własny, przedmiot powinien zostać odebrany w ciągu 2 tygodni od daty zakupu. Przedmioty nieodebrane w tym terminie będą podlegały opłacie tygodniowej w wysokości 50 Euro. Przedmioty nieodebrane w ciągu 6 tygodni będą podlegały restokowi, a Sprzedawca będzie miał prawo odstąpić od umowy.
Sprzedawca przekaże Zamawiającemu pisemną informację o odstąpieniu od umowy.
Wszystkie środki za zakupiony przedmiot zostaną zwrócone Zamawiającemu z wyłączeniem opłaty za przechowywanie przez 4 tygodnie - 200 Euro.

ARTYKUŁ 6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki w obecności Dostawcy.
2. W przypadku zauważenia wystąpienia szkody transportowej, Zamawiający dokona aktów staranności wymaganych przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodowania protokolarnego ustalenia stanu przesyłki i okoliczności powstania szkody przez Dostawcę.
3. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru dostawy od Dostawcy.
4. Z chwilą potwierdzenia na Zamawiającego przechodzi prawo własności do towaru, jak również wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

ARTYKUŁ 7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Prawa i obowiązki Zamawiającego (konsumenta) określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z wykorzystaniem wzoru formularza zawartego w § 10 Regulaminu.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
5.Zamawiający może złożyć reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy, żądając bezpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży. Ze względu na używany charakter oferowanych Przedmiotów, reklamacją mogą być objęte jedynie wady Przedmiotu, które nie zostały wymienione w opisie lub na zdjęciach Oferty.
Zamawiający może złożyć reklamację Przedmiotu niezgodnego z opisem lub zdjęciami w Ofercie, żądając obniżenia ceny lub odstępując od umowy kupna - sprzedaży.
6. Jeżeli przedmiot został uszkodzony podczas dostawy regulamin i procedury reklamacyjne są dostępne na stronie internetowej firmy przewozowej. W przeciwnym razie Zamawiający musi wypełnić formularz
dostępne na stronie Futureantiques nie dłużej niż 24 godziny od dostarczenia przedmiotu.
7. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o szkodzie Sprzedawcę i Nadawcę oraz wypełnić dokumenty dostarczone przez Nadawcę i/lub Sprzedawcę. Wszelkie szkody, po których nie nastąpi formalne powiadomienie i wypełnienie odpowiednich dokumentów, będą traktowane jako spowodowane przez Zleceniodawcę.
8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub złożenia reklamacji, właściwym adresem do wykonania zwrotu lub przesłania reklamacji jest: Futureantiques Adam Krzemiński, ul Walecznych 5 80-513 Gdańsk. Reklamacja może być również złożona w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku korzystania z elektronicznej formy składania reklamacji, reklamacja powinna być przesłana na adres: shop@futreantiques.eu
9. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą odbioru towaru od Dostawcy przez Zamawiającego.
10. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy....
11. Sprzedawca zwróci Zamawiającemu wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
12. Sprzedawca zwraca płatności przelewem bankowym, na konto wskazane przez Zamawiającego
13. Jeżeli Sprzedawca sam nie zaproponował odbioru towaru od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do czasu otrzymania zwracanego towaru.
14. Wszystkie oferowane w sklepie przedmioty są unikatowe o bardzo charakterystycznych cechach . Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego, jego spedytora będą skutkowały nie przyjęciem zwrotu.
15. Jeżeli Zamawiający wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy powszechnie stosowany sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
16. Koszt zwrotu przedmiotu zamówienia pokrywa Zamawiający.
17. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca sam zaproponował odbiór towaru. W celu zachowania terminu, towar powinien zostać wysłany przed jego upływem. Przy zwrocie towaru Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru przed zniszczeniem.
18. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli zostanie on użyty w sposób wykraczający poza konieczny do potwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
19. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu, jeżeli Zamawiający zamówił towary nieprefabrykowane, wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego lub dostosowane do jego zindywidualizowanych potrzeb. SOFA nie podlega prawu odstąpienia od Umowy.
20. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
21. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Zamawiającego o swojej decyzji drogą elektroniczną lub telefoniczną.
22. Ze względu na unikalny charakter Towarów oferowanych w naszym sklepie, nie ma możliwości ich wymiany, chyba że Sprzedawca i Zamawiający wspólnie zadecydują inaczej po otrzymaniu reklamacji. Wówczas przebieg procesu wymiany ustalany jest indywidualnie w formie pisemnej z Zamawiającym.

ARTYKUŁ 8
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane zbierane w ramach Sklepu stanowią zbiór danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883) i są zgłaszane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę.
3. Administratorem zebranych danych jest Sprzedawca.
4. Dane muszą być udostępnione Sprzedawcy w procesie składania zamówienia w Sklepie w celu jego prawidłowej realizacji.
5. Sprzedawca jest jedynym administratorem danych i informacji zgromadzonych w Serwisie.
6. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:
a) użytkownik wyrazi zgodę na takie ujawnienie;
b) na żądanie uprawnionego organu (policja, prokuratura, sądy itp.) - w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Zamawiającego;
7. Dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty lub zniszczenia. Do ochrony stosuje się środki bezpieczeństwa stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
8. Zebrane przez Sprzedawcę dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
9. Każda jednostka, której dane są gromadzone, ma prawo do oglądania i modyfikowania ich treści.
10. Każda jednostka, której dane są gromadzone, ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, a także usunięcia tych danych z bazy danych Serwisu.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ujawnienia danych dotyczących jednostki osobom nieuprawnionym przez taką jednostkę.
12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku bezprawnego ujawnienia danych osobowych osobom trzecim, które uzyskały te dane popełniając czyn zabroniony.
ARTYKUŁ 9
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów są wykonywane ręcznie, co uniemożliwia wykonanie dokładnego odwzorowania ich wyglądu. Różnice mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.
2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z Regulaminem. Zamawiający może odmówić przyjęcia zamówionego towaru tylko w przypadku zauważenia uszkodzenia przy odbiorze przesyłki.
3. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów oraz znaki towarowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania w celach komercyjnych oraz prezentowania bez zgody ich właścicieli.
4. Regulamin obowiązuje z chwilą jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Sprzedawca poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
6. Zamawiający ma prawo do wglądu w treść Regulaminu bez dodatkowych opłat. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Regulamin".
7. Publikacja Regulaminu w innym miejscu niż na Stronie internetowej wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.
8. Zamawiający ma prawo do utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie lub wydrukowanie jego treści w każdym czasie.
9. W przypadku braku odpowiednich postanowień Regulaminu regulujących daną kwestię, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2014.121), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10. W przypadku, gdy sąd lub inny właściwy organ uzna, że Regulamin jest niezgodny z prawem polskim lub zasadami współżycia społecznego, zamiast niezgodnego przepisu stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2014.121), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały uznane za niezgodne z prawem polskim lub zasadami współżycia społecznego, pozostają skuteczne i obowiązujące.
11. Wszelkie spory powstałe w związku z Regulaminem będą rozstrzygane przez Strony polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, organem właściwym do rozstrzygnięcia takiego sporu będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Pozwanego.
Złożenie zamówienia należy rozumieć jako akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.