Politique en matière de cookies

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej : www.futureantiques.eu, jest Futureantiques Adam Krzemiński z siedzibą w Gdańśku, adres : 80-333 Gdańsk, ul. Pomorska 90B/46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP : 5842337197. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin "Użytkownik" zastąpiony został określeniem "Ty", "Administrator".
 3. L'État membre est tenu de remplir les formulaires de contact et d'en assurer le suivi, mais il n'est pas tenu d'en assurer le suivi en raison de l'absence de données.

II. ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 1. Futureantiques jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak : imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP.
 2. Futureantiques a pris en charge l'administration de la lettre d'information.
 3. Dane osobowe przetwarzane są :
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą ;
  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Futureantiques jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail : shop@futureantiques.eu.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj :
  1. Le programme Futureantiques a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des citoyens en leur donnant accès à des services de qualité et en leur permettant d'accéder à des services de qualité.
  2. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne - na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony prawantiques lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników i zasobów Futureantiques ;
  3. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem ;
 9. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Futureantiques będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 10. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.

III. LES "COOKIES" PLIKI

 1. Serwis używa "cookies". Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. "Cookies" ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Les cookies ne sont pas autorisés dans les pays en voie de développement :
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu ;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu ;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu ;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk "lubię to" i publikacja treści w serwisie Facebook) i Pinterest (przycisk "Pin" i publikacja treści w serwisie Pinterest).
  5. "statystyczne" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia "cookies" poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Les instructions relatives à l'utilisation des "cookies" s'appliquent aux programmes Internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 8. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

Le gestionnaire des données personnelles est FUTUREANTIQUES ADAM KRZEMIŃSKI, SZYMON MIKOŁAJCZYK SPÓŁKA CYWILNA, dont le siège social est situé ul. Gdańsk, pomorskie, Poland, La société porte le numéro REGON (certificat CRO) suivant : 220782529 et le numéro NIP (TVA) 9571104192.

 1. Les données collectées au sein du magasin constituent un ensemble de données au sens de la loi du 29 août 1997 relative à la protection des données à caractère personnel (J.O. 1997 n° 133, point 883) et sont déclarées à l'inspecteur général pour la protection des données à caractère personnel.
 2. Le donneur d'ordre donne son accord au traitement de ses données personnelles par le vendeur.
 3. Les données collectées sont gérées par le vendeur, à savoir Filip Ludka Projektowanie.
 4. Les données doivent être mises à la disposition du vendeur dans le cadre du processus de passation de commande dans le magasin afin d'être traitées correctement.
 5. Le vendeur est le seul gestionnaire des données et informations collectées sur le site web.
 6. Les données à caractère personnel collectées par le vendeur ne sont pas mises à la disposition de tiers, sauf si
  1. l'utilisateur donne son accord pour une telle divulgation ;
  2. à la demande d'une instance autorisée (police, parquet, tribunaux, etc.) - en cas de suspicion de violation de la loi par le donneur d'ordre ;
 7. Le vendeur protège les données à caractère personnel contre la divulgation à des personnes non autorisées, ainsi que contre d'autres cas de divulgation, de perte ou de destruction. Les mesures de sécurité appliquées conformément à leur utilisation prévue sont utilisées pour la protection, au sens du règlement du ministre des affaires intérieures et de l'administration du 29 avril 2004 concernant la documentation sur le traitement des données personnelles et les conditions techniques et organisationnelles qui doivent être remplies par les appareils et les systèmes informatiques utilisés pour le traitement des données personnelles (Journal officiel 2004, n° 100, point 1024).
 8. Les données personnelles collectées par le vendeur sont utilisées exclusivement dans le but de traiter correctement les commandes.
 9. Chaque unité dont les données sont collectées a le droit de regarder et de modifier leur contenu.
 10. Chaque unité dont les données sont collectées a le droit de demander la cessation du traitement de ses données personnelles, ainsi que la suppression de ces données de la base de données du site web.
 11. Le vendeur n'est pas responsable des dommages résultant de la divulgation des données relatives à une unité à des parties non autorisées par cette unité.
 12. Le vendeur n'est pas responsable des dommages résultant de la divulgation illégale de données à caractère personnel à des tiers qui ont obtenu ces données en commettant un acte interdit.